Vyřazení vozidla z evidence

 Při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je žadatel povinen předložit

  • vyplněnou žádost - tiskopis " Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel "
  • technický průkaz silničního ( zvláštního ) vozidla
  • osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu
  • souhlas vlastníka k trvalému vyřazení vozidla není-li provozovatel současně vlastníkem
  • registrační značky - státní poznávací značky
  • potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků
  • platný občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad
  • jedná-li se o právnickou osobu,jeden z následujících dokladů v originálu nebo úředně ověřené kopii - živnostenský list,koncesní listina,výpis z obchod.rejstříku nebo jiné doklady osvědčující uvedené skutečnosti

 

Správní poplatek za úkon trvalého vyřazení se nevyměřuje.