Deponace vozidla

 

V případě,že se rozhodnete vaše vozidlo nějakou dobu neprovozovat,můžete využít možnosti " DOČASNÉHO VYŘAZENÍ VOZIDLA Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL ".

Žadatel je povinen předložit

 • vyplněnou žádost - tiskopis " Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel "
 • technický průkaz silničního ( zvláštního ) vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • souhlas vlastníka s dočasným vyřazením vozidla není-li provozovatel současně vlastníkem
 • tabulky registrační značky ( státní poznávací značky )
 • platný občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad
 • u právnických osob jeden z následujících dokladů v originále nebo ověřené kopii - živnostenský list,koncesní listina,výpis z obchod. rejstříku,popř.jiné doklady osvědčující uvedené skutečnosti.

Doba dočasného vyřazení z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.Příslušný úřad v odůvodněných případech vyřazení vozidla z registru na žádost provozovatele ( vlastníka ) motorového vozidla a přípojného vozidla prodlouží.Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení.

Správní poplatek je dle pol.26b zákona č.634/2004 Sb., 100,- Kč. 

   

   

UKONČENÍ DOČASNÉHO VYŘAZENÍ VOZIDLA Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Žadatel je povinen předložit                     

 • vyplněnou žádost - tiskopis " Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel "
 • technický průkaz silničního ( zvláštního ) vozidla
 • doklad o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích ( platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,platná STK )
 • souhlas vlastníka k ukončení dočasného vyřazení vozidla není-li provozovatel současně vlastníkem
 • platný občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad
 • u právnických osob jeden z následujících dokladů v originále nebo ověřené kopii - živnostenský list,koncesní listina,výpis z obchod. rejstříku,popř.jiné doklady osvědčující uvedené skutečnosti.